Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Instituut Face to Face

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Instituut Face to Face en een cliënt waarop Instituut Face to Face deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Instituut Face to Face

Instituut Face to Face zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Instituut Face to Face is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Instituut Face to Face is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Instituut Face to Face melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Instituut Face to Face 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Instituut Face to Face de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Instituut Face to Face moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan de bovenstaande verplichtingen van artikel 3 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Instituut Face to Face vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties/nieuwsbrieven en social media zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant per pin of creditcard te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Instituut Face to Face vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Instituut Face to Face neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt over op een digitale klantenkaart.

Instituut Face to Face behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Kernlidnummer 7684

Maasstraat 145 KVK Amsterdam 1079 BE AMSTERDAM 33181575

AGB-Code 89001382 /8905, 8907 89100557

ABN-AMRO NL53ABNA0545112737

Algemene Voorwaarden Instituut Face to Face

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Instituut Face to Face is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Instituut Face to Face is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Instituut Face to Face geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
- De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft

gebruikt
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Instituut Face to Face heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Instituut Face to Face meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Instituut Face to Face en de behandelende schoonheidsspecialiste. Instituut Face to Face moet de klager binnen 1 week adequaat antwoord geven. Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal Instituut Face to Face de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien een klacht over de producten gegrond is zal het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoed worden.

Indien Instituut Face to Face en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Kernlidnummer 7684

Maasstraat 145 KVK Amsterdam 1079 BE AMSTERDAM 33181575

AGB-Code 89001382 /8905, 8907 89100557

ABN-AMRO NL53ABNA0545112737

Algemene Voorwaarden Instituut Face to Face

11. Specialisatie

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de Instituut Face to Face. Het instituut zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar. Instituut Face to Face is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Instituut Face to Face en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Kernlidnummer 7684

Maasstraat 145 KVK Amsterdam 1079 BE AMSTERDAM 33181575

AGB-Code 89001382 /8905, 8907 89100557

ABN-AMRO NL53ABNA0545112737